Sztuczna Inteligencja w ubezpieczeniach

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AGENTBOT.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego agentbot.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis internetowy ma charakter innowacyjnej platformy, która w znacznym stopniu ułatwia pracę agenta ubezpieczeniowego. Usługodawca oferuje Użytkownikowi dostęp do: 1) profesjonalnego Systemu CRM, który służy m.in. do zarządzania klientami, polisami, pojazdami oraz odnowieniami polis ubezpieczeniowych, 2) wtyczki, która pozwala na błyskawiczne wyliczenie składki ubezpieczeniowej w każdym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, 3) Aplikacji Mobilnej, która umożliwia skanowanie kodu aztec 2D z dowodu rejestracyjnego pojazdu, aby w szybki sposób dodać klienta do Systemu CRM. Algorytmy wykorzystywane do wyliczenia składki ubezpieczeniowej wykorzystują sztuczną inteligencję – uczą się i dostosowują swoje rozwiązanie do zmieniającej się rzeczywistości.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez System Pack spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez Wiadomość e-mail kierowaną na adres: kontakt@agentbot.pl
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej agentbot.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Wszystkie dane i materiały umieszczane przez Użytkownika w Systemie CRM, obejmujące m.in. dane dotyczące klientów, pojazdów i polis ubezpieczeniowych są własnością Użytkownika i nikt poza nim nie może ich wykorzystywać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, bądź osobistej.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 9. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 10. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 11. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.
 12. Serwis Internetowy jest adresowany do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 1. Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie app.agentbot.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności przeglądać treść dostępną w Serwisie, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 2. Usługodawca– System Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Katowicka 33, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000821938, NIP: 5472216520, REGON: 385197620, kapitał zakładowy 15.000,00 zł;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
 4. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, w ramach której może on modyfikować wprowadzone przez siebie dane osobowe lub usunąć Konto;
 5. System CRM/System – Usługa dostępna pod adresem app.agentbot.pl, której administratorem jest Usługodawca. System umożliwia zarządzanie bazą klientów, polis ubezpieczeniowych, pojazdów, odnawianie polis ubezpieczeniowych, kalkulację składek ubezpieczeniowych w towarzystwach ubezpieczeniowych, których szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej Serwisu internetowego.
 6. Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą agentBOT, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play oraz AppStore, przeznaczone do instalacji na urządzeniu mobilnym, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę.
 7. Pakiet – zestaw odpłatnych, czasowych Usług, w ramach których Użytkownik otrzymuje dostęp do Systemu CRM, Aplikacji mobilnej oraz innych Usług, funkcjonalności i narzędzi ułatwiających Użytkownikowi prowadzenie działalności agenta ubezpieczeniowego. Zakres poszczególnych Pakietów wskazany jest w ich opisie prezentowanym na stronach Serwisu;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu (dalej jako: ,,Umowa”) wybranego przez Użytkownika Pakietu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 12. Regulamin – niniejszy dokument.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności udostępnia możliwość składania Zamówień na poszczególne Pakiety oraz korzystania z funkcjonalności udostępnionych w ramach poszczególnych Pakietów, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. W celu korzystania w pełni z funkcjonalności Systemu CRM, wymagana jest przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 32 lub nowszej oraz instalacja i uruchomienie wtyczki o nazwie agentBOT, dostępnej wyłącznie we wskazanej wyżej przeglądarce internetowej.
 5. Wtyczka agentBOT jest możliwa do pobrania ze sklepu Chrome Web Store, dostępnym pod adresem: https://chrome.google.com/webstore.
 6. W sytuacji, gdy wtyczka opisana powyżej nie jest zainstalowana, informacja o wymogu jej instalacji pojawia się po zalogowaniu Użytkownika do Systemu CRM.
 7. Instalacja wtyczki jest czynnością jednorazową, następuje intuicyjnie i nie jest czynnością uciążliwą dla Użytkownika.
 8. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 1. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,
  2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. świadczenie płatnych Usług w ramach Pakietów,
  4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  5. udostępnianie czatu umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  6. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia.
 4. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności, świadczonych Usługach oraz dostępnych Pakietach. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji nieodpłatnie udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Usługa polegająca na założeniu i prowadzeniu Konta w Serwisie jest dostępna wyłącznie w przypadku zakupu przez Użytkownika jednego z Pakietów oferowanych na stronie internetowej Serwisu.
 6. Po złożeniu Zamówienia na Pakiet oraz jego opłaceniu, Konto w Serwisie tworzone jest automatycznie. Login stanowi adres e-mail podany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia, a hasło do Konta przesyłane jest na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu.
 7. Od chwili przesłania przez Usługodawcę hasła do Konta Użytkownika, Użytkownik może korzystać z Usług i funkcjonalności wskazanych w opisie każdego z Pakietów.
 8. W przypadku, gdy osoby zatrudnione u Użytkownika, bądź osoby z nim współpracujące chcą skorzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, Użytkownik składa Zamówienie na liczbę stanowisk odpowiednią dla swoich potrzeb. W takim przypadku, Użytkownik po opłaceniu Zamówienia, otrzyma numery licencji i hasła do każdej z nich w ilości stosownej do złożonego Zamówienia.
 9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki został wykupiony Pakiet przez Użytkownika.
 10. Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu umożliwiającym złożenie Zamówienia są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 12. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 13. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą czatu dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu czatu jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem czatu.
 14. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenia Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. V niniejszego Regulaminu i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika Zamówienia.
 15. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 1. PAKIETY

 1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Pakiety prezentowane w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz cenie Pakietu znajdują się w opisie każdego z nich na stronie internetowej Serwisu.
 2. Ceny poszczególnych Pakietów podawane są w złotych polskich i są cenami netto.
 3. Informacje o możliwości Zamówienia Pakietu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W celu Zamówienia wybranego Pakietu, Użytkownik po wybraniu interesującego go Pakietu, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika. Umowa między Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta po przyjęciu oferty Użytkownika przez Usługodawcę i po dokonaniu płatności za Pakiet przez Użytkownika.
 6. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 7. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Pakiet za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. W tym przypadku Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach wybranego Pakietu po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności.
 8. Umowy o świadczenie Usług w ramach Pakietu, są zawierane na czas określony i ulegają rozwiązaniu z chwilą upływu ich terminu oznaczonego w opisie Pakietu, bądź z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta ze skutkiem na koniec okresu na jaki został opłacony Pakiet.
 9. W przypadku zaznaczenia przez Użytkownika podczas składania Zamówienia płatności cyklicznej, Umowa o świadczenie Usług w ramach Pakietu odnawiana jest automatycznie przez czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta. W tym przypadku Umowa ulega rozwiązaniu wraz z końcem okresu na jaki został opłacony Pakiet.
 10. Użytkownik w ramach prowadzonego Konta, ma możliwość włączenia bądź wyłączenia opcji automatycznego odnawiania Pakietu w każdym czasie.
 11. Po upływie 3 miesięcy od chwili rozwiązania umowy, Konto Użytkownika wraz z wszelkimi danymi i materiałami wprowadzonymi przez Użytkownika zostają usunięte.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik może korzystać z informacji oraz innych treści otrzymanych w ramach Zamówionego Pakietu, oraz innych treści dostępnych dla niego w Serwisie jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 3. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek kontaktowych Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 4. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza Zamówienia, formularza kontaktowego, Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem (usunąć konto) po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta Użytkownika.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia takiego Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności takiego Użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego Zamówienia złożonego przez Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności w szczególności za:
  1. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia jakichkolwiek awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  2. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet, a także funkcjonowaniem oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, w szczególności w zakresie występowania błędów wewnątrz tego oprogramowania,
  3. niedostępność Serwisu lub Usług z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,
  4. szkody poniesione przez Użytkownika, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych lub jakichkolwiek treści,
  5. skutki wejścia w posiadanie uprawnień umożliwiających korzystanie z Usług lub Serwisu przez osobę trzecią,
  6. treść informacji oraz jakichkolwiek treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności treści informacji o Usługach, cenach, a także za aktualność oraz formę prezentacji tych danych.
 6. Usługodawca nie jest i nie będzie odpowiedzialny względem Użytkownika z tytułu działania siły wyższej, przez którą Użytkownik i Usługodawca rozumieją niezawinione przez Usługodawcę, nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne czyniące niemożliwym wykonanie zobowiązań Usługodawcy wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec środkami zwykłymi, nawet przy dołożeniu należytej staranności, w tym w szczególności takich jak wojna, epidemia, stan nadzwyczajny, atak hackerski, zamieszki, strajki generalne, ataki zbrojne, przerwy w dostawie energii, anomalie pogodowe nietypowe dla danej pory roku, decyzje organów państwowych i samorządowych.
 1. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: System Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Katowicka 33, 43-300 Bielsko-Biała, na adres poczty elektronicznej: kontakt@agentbot.pl, poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem czatu dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.
 1. LICENCJA

 1. Usługodawca w ramach ceny za Pakiet, udziela Użytkownikowi licencji na oprogramowanie, funkcjonalności oraz narzędzia udostępniane w ramach świadczenia Usług objętych Zamówieniem (zwana dalej „Licencją”).
 2. Licencja jest licencją niewyłączną, nieprzenaszalną i nieograniczoną terytorialnie. Licencja jest udzielana na czas świadczenia Usług w ramach Zamówionego przez Użytkownika Pakietu. Licencja nie uprawnia do udzielania sublicencji.
 3. Licencja jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) urządzenia,
  2. utrwalenie w pamięci urządzenia oraz wyświetlanie w tym urządzeniu,
  3. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci urządzenia, niezbędne do korzystania z Usług w ramach Zamówionego przez Użytkownika Pakietu,
  4. przystosowanie oprogramowania, funkcjonalności oraz narzędzi w ramach świadczenia Usług objętych Zamówieniem, niezbędne do korzystania z nich za pośrednictwem urządzenia Użytkownika (konfiguracja sprzętowa i programowa),
 4. Naruszenie przez Użytkownika warunków licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem (usunięcie konta) po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, lub zawieszenia jej wykonywania w ramach Konta Użytkownika.
 1. CHMURA OBLICZENIOWA

 1. Usługodawca zapewnia, że niniejsza Umowa oraz Serwis spełnia wymogi określone w Komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 roku. Jakiekolwiek zmiany stanowiska organu nadzoru Usługodawca zobowiązuje na dostosowanie się do aktualnych wytycznych UKNF.
 2. Bezpieczeństwo przetwarzania informacji w zakresie funkcjonowania Serwisu ponosi Usługodawca
 3. Usługodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie danych przetwarzanych w ramach Serwisu przed dostępem osób nieupoważnionych.
  Usługodawca zabezpiecza we własnym zakresie za zabezpieczenia dotyczące zarządzaniem tożsamością i dostępem, złośliwym oprogramowaniem, bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa urządzeń użytkowników końcowych, kryptografii
 4. Usługodawca zarządza aktualizacjami i podatnościami oraz monitorowaniem zdarzeń bezpieczeństwa.
 5. Przechowywane informacje znajdują się na obrzasze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w centrum przetwarzania danych ‘CPD' zloklizowanym we Frankfurcie w Niemczech w serwerowniach Amazon AWS
 6. Sposób przechowywania, przetwarzania, zabezpieczenia, szyfrowania stoswany w Serwisie opisuje dokument https://agentbot.pl/rodo
 7. Chmura Amazon AWS posiada wszystkie niezbęde certyfikaty, które są wumieniane w komunikacie UKNF
 8. Usługodawca korzysta z poddostawców wymienionych poniżej:

  Amazon Web Services EMEA SARL
  38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg
  R.C.S. Luxembourg: B186284,
  numer rejestracji dla celów VAT w Polsce: NIP 1080022032
  spółka działająca przez swój oddział w Polsce:
  Amazon Web Services EMEA SARL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce,
  Generation Park Z, 9th Floor ul. Towarowa 28 00-839 Warszawa, Polska,

  zgodnie z warunkami umowy https://aws.amazon.com/service-terms

 9. W przypadku zakończenia Usługi wszelkie informacje (w tym: dane osobowe), które zostały wprowadzone do Systemu przez Użytkownika, znajdujące się w systemie zostaną trwale usunięte lub przekazane w formie elektronicznej poprzez ich przesłanie lub udostępnienie w inny sposób Użytkownikowi. Wyjątek stanowią te informacje, których dłuższe przechowywanie jest niezbędne przez wzgląd na przepisy prawa.
 10. Zgodność przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej Amazon AWS w odniesieniu do postanowień GDPR (RODO) gwarantowny przez Amazon AWS AWS w odniesieniu do postanowień GDPR (RODO)
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu.
 6. O ile inaczej nie wskazano, zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.SERVICE LEVEL AGREEMENT – GWARANTOWANY POZIOM USŁUG

 1. Przedmiot i cel umowy

 1. Celem niniejszej “Service Level Agreement” (dalej zwanej w skrócie “SLA”) jest określenie parametrów
  związanych ze świadczoną Usługą oraz monitoring faktycznie przekazywanego poziomu jakości.
  Celem SLA jest również ustanowienie zasad interakcji między Usługodawcą a Klientem.
 1. Ważność i czas trwania umowy SLA

 1. Niniejsza SLA wchodzi w życie na czas nieokreślony dla każdego Klienta od momentu każdorazowego zawarcia Umowy oraz wygasa, wraz z wygaśnięciem Umowy, której dotyczy.
 1. SLA dla ciągłości funkcjonowania

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich możliwych starań, aby zagwarantować maksymalną dostępność do Usługi 24×7 według wskaźnika 99% („miara niezawodności”).
 1. Planowana konserwacja

 1. Planowana konserwacja jest związana z czynnościami wykonywanymi regularnie przez Usługodawcę, w celu utrzymania funkcjonowania zasobów, przy pomocy której jest świadczona Usługa
 2. O wykonywaniu czynności konserwacyjnych Klient jest powiadamiany przez Usługodawcę z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, poprzez komunikat wysłany drogą e-mailową na adres podany przez Klienta na złożonym zamówieniu. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich możliwych starań, aby wykonać zaplanowane czynności konserwacyjne w przedziałach czasowych, w których mają one minimalny wpływ na działanie Usługi
 1. Wykrycie awarii i/lub nieprawidłowości

 1. Ewentualne awarie i/lub usterki,przy pomocy którego jest świadczona Usługa są sygnalizowane przez Klienta przy użyciu zgłoszenia na stronie https://pomoc.agentbot.pl/
 2. Awarie i nieprawidłowości mogą być zgłaszane przez Klienta 24 godziny na dobę. Każde otrzymane zgłoszenie zostaje natychmiast wysłane do działu technicznego, przy
  ścisłym przestrzeganiu kolejności ich otrzymania;
 3. Monitoring ze strony Usługodawcy odbywa się przy użyciu specjalnego oprogramowania wykrywającego
  ewentualne awarie lub nieprawidłowości, poprzez ich sygnalizację w rzeczywistym czasie do działu obsługi,
  operatywnego 24/7/365;
 1. Rekompensata/odszkodowanie

 1. Na podstawie niniejszej umowy SLA Usługodawca przyznaje klientowi, tytułem odszkodowania, obniżenie wartości o 5% kolejnej wpłaty – za okres trzydziestu dni poprzedzający nieprawidłowe funkcjonowanie, a mianowicie w miesiącu poprzedzającym ten, w którym doszło do tegoż nieprawidłowego funkcjonowania, jeśli Klient zakupił usługę, której płatność odbywa się na bazie miesięcznego rozliczenia
 1. Ograniczenia SLA

 1. nadzwyczajne interwencje, które mają być pilnie wykonane, zgodnie z niepodważalną opinią Usługodawcą, w
  celu uniknięcia zagrożeń dla bezpieczeństwa i/lub stabilności i/lub poufności i/lub integralności Usługi
  używanej przez Klienta oraz danych i/lub informacji w niej zawartych. O
  ewentualnym wykonaniu ww. czynności Klient zostaje powiadomiony przez Usługodawce z co najmniej 48
  godzinnym wyprzedzeniem, poprzez komunikat wysłany drogą e-mailową na adres podany przez Klienta na
  złożonym zamówieniu, lub wraz z rozpoczęciem omawianych operacji, w każdym przypadku, najszybciej jak
  to możliwe
 2. niedostępność lub zablokowanie Usługi Klientowi, spowodowane przez:
  1. niewłaściwe użytkowanie, nieprawidłową konfigurację świadomie lub nieświadomie wykonane przez klienta
  2. usterki i nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania aplikacyjnego/zarządzającego, dostarczonego przez osoby trzecie
  3. niewywiązanie się z Umowy lub jej złamanie przez Klienta
 1. Prawo do nadzoru

 1. Usługodawca umożliwi klientowi oraz Komisji Nadzoru Finansowego skuteczny nadzór nad realizacją Umowy w celu zapewnienia, że wykonywana jest ona zgodnie umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz stanowiskami i wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia czynności kontrolnych przez podmioty określone w plt 1 powyżej mogą żądać od dostawcy dowolnych informacji pozostających w związku z realizacją umowy, a dostawca jest zobowiązany niezwłocznie udostępnić żądane informacje.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej czynności kontrolnych, w szczególności zobowiązuje się do:
  1. udostępnienia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją umowy
  2. przeprowadzenia inspekcji w lokalizacjach przetwarzania informacji objętych umową

Aplikacja na iOS dostępna wkrótce