Sztuczna Inteligencja w ubezpieczeniach

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ AGENTBOT.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Aplikacji mobilnej o nazwie agentBOT uruchomionej na Urządzeniach mobilnych przez System Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Katowicka 33, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000821938, NIP: 5472216520, REGON: 385197620, kapitał zakładowy 15.000,00 zł, zwanego dalej „Usługodawcą”.
 2. Aplikacja mobilna ma na celu ułatwienie pracy agenta ubezpieczeniowego, który poprzez wykorzystanie funkcji Aplikacji, może w szybki sposób dodać do Systemu CRM informacje dotyczące klienta lub posiadanego przez niego pojazdu, bądź dokumenty do polisy ubezpieczeniowej znajdującej się w Systemie.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres: kontakt@agentbot.pl
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w Aplikacji mobilnej, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej oraz wszelkie materiały w niej zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Aplikacji, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 7. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Aplikacji, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe.
 10. Zasady świadczenia w ramach Aplikacji Mobilnej innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.
 11. Aplikacja mobilna jest adresowana do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą agentBOT, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play oraz AppStore, przeznaczone do instalacji na Urządzeniu mobilnym, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie w ramach Pakietów prezentowanych na stronie internetowej Serwisu internetowego;
 2. Serwis/Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny w domenie app.agentbot.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Aplikacji mobilnej, Systemu CRM, a także pozostałych Usług oferowanych przez Usługodawcę;
 3. Google – spółka Google Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii, zarejestrowana pod adresem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, będąca operatorem sklepu internetowego Google Play;
 4. Google Play – sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi pod nazwą: Sklep Play, prowadzony przez Spółkę Google, przeznaczony dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM;
 5. AppStore – sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi prowadzony przez Apple Distribution International, przeznaczony dla Urządzeń mobilnych z systemem iOS;
 6. Apple Distribution International – spółka Apple Distribution International, z siedzibą w Irlandii przy Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, wpisaną do rejestru pod numerem 470672 w Urzędzie Rejestracji Spółek w Irlandii, będąca operatorem sklepu internetowego AppStore;
 7. Urządzenie mobilne/Urządzenie – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny AndroidTM;
 8. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
 9. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, w ramach której może on dokonywać Zamówienia Pakietów, modyfikować wprowadzone przez siebie dane osobowe lub usunąć Konto;
 10. System CRM/System – Usługa dostępna pod adresem app.agentbot.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca. System umożliwia zarządzanie bazą klientów, polis ubezpieczeniowych, pojazdów, odnawianie polis ubezpieczeniowych, kalkulację składek ubezpieczeniowych w towarzystwach ubezpieczeniowych, których szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej Serwisu internetowego.
 11. Pakiet – zestaw odpłatnych, czasowych Usług, w ramach których Użytkownik otrzymuje dostęp do Systemu CRM, Aplikacji mobilnej oraz innych Usług, funkcjonalności i narzędzi ułatwiających Użytkownikowi prowadzenie działalności agenta ubezpieczeniowego. Zakres poszczególnych Pakietów wskazany jest w ich opisie prezentowanym na stronach Serwisu;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu (dalej jako: ,,Umowa”) wybranego przez Użytkownika Pakietu na zasadach wskazanych w Regulaminie Serwisu internetowego agentbot.pl;
 13. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 16. Regulamin – niniejszy dokument.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Korzystanie z Aplikacji może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji:
  1. system operacyjny Urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0 lub wyższej lub iOS w wersji 6 lub wyższej;
  2. Aplikację zainstalowaną na kompatybilnym Urządzeniu mobilnym;
  3. dostęp do poczty elektronicznej;
  4. zapewnienie Aplikacji dostępu do aparatu w Urządzeniu;
  5. aktywną i poprawnie skonfigurowaną na Urządzeniu mobilnym usługę transmisji danych udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe.
 3. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien:
  1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi odpowiednio w sklepie internetowym Google Play lub Appstore,
  2. pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa w ppkt. a powyżej,
  3. zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
 4. W celu zalogowania się do Aplikacji mobilnej, Użytkownik uprzednio loguje się w Systemie CRM Usługodawcy pod adresem app.agentbot.pl, a następnie skanuje za pomocą Aplikacji mobilnej kod QR, aby uzyskać połączenie pomiędzy systemem CRM a Aplikacją.
 5. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie w ramach Pakietów prezentowanych w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Pakietu zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich na stronie internetowej Serwisu.
 6. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 8. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Aplikacji Mobilnej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zabronione jest:
  1. dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystanie z Aplikacji Mobilnej w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystanie z Aplikacji Mobilnej w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy
  4. dostarczanie treści bezprawnych.
 1. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług w Aplikacji odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi, które są dostępne po złożeniu i opłaceniu Zamówienia na zasadach wskazanych w Regulaminie Serwisu internetowego agentbot.pl.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Aplikacji korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie treści Aplikacji,
  2. udostępnienie interaktywnego formularza pozwalającego na wyszukaniu polisy ubezpieczeniowej w Systemie,
  3. wykorzystanie skanera dostępnego w Aplikacji celem przeniesienia danych do systemu CRM, bądź wyszukania polisy w Systemie,
  4. Możliwość dodania plików do polisy ubezpieczeniowej.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji dostępnych w Aplikacji, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika Aplikacji.
 5. Świadczenie Usługi polegającej na wyszukiwaniu polisy ubezpieczeniowej w Systemie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania.
 6. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Aplikacji. Promocje w Aplikacji nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Aplikacji;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik może korzystać z informacji oraz innych treści otrzymanych w ramach Zamówionego Pakietu, a także treści dostępnych dla niego w Aplikacji jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 3. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników w jakimkolwiek miejscu w Aplikacji informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym (usunąć konto), lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta Użytkownika.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia takiego Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności takiego Użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego Zamówienia złożonego przez Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności w szczególności za:
  1. przerwy w dostępie do Aplikacji, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia jakichkolwiek awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  2. problemy techniczne związane z korzystaniem z Aplikacji, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet, a także funkcjonowaniem oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, w szczególności w zakresie występowania błędów wewnątrz tego oprogramowania,
  3. niedostępność Aplikacji lub Usług z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,
  4. szkody poniesione przez Użytkownika, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych lub jakichkolwiek treści,
  5. skutki wejścia w posiadanie uprawnień umożliwiających korzystanie z Usług lub Aplikacji przez osobę trzecią,
  6. treść informacji oraz jakichkolwiek treści prezentowanych w Aplikacji.
 6. Usługodawca nie jest i nie będzie odpowiedzialny względem Użytkownika z tytułu działania siły wyższej, przez którą Użytkownik i Usługodawca rozumieją niezawinione przez Usługodawcę, nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne czyniące niemożliwym wykonanie zobowiązań Usługodawcy wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec środkami zwykłymi, nawet przy dołożeniu należytej staranności, w tym w szczególności takich jak wojna, epidemia, stan nadzwyczajny, atak hackerski, zamieszki, strajki generalne, ataki zbrojne, przerwy w dostawie energii, anomalie pogodowe nietypowe dla danej pory roku, decyzje organów państwowych i samorządowych.
 1. LICENCJA

 1. Z chwilą zawarcia Umowy i opłacenia wybranego Pakietu przez Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie.
 2. Licencja udzielana jest na czas trwania Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu internetowego agentbot.pl.
 3. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych Użytkownika bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,
  2. utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym, tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,
  3. przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
 4. Naruszenie przez Użytkownika warunków licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy.
 1. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Aplikacji, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: System Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Katowicka 33, 43-300 Bielsko-Biała, na adres poczty elektronicznej: kontakt@agentbot.pl, poprzez formularz kontaktowy lub czat dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Aplikacji.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje umieszczone w Aplikacji mobilnej.
 6. O ile inaczej nie wskazano, zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Aplikacji mobilnej.

Aplikacja na iOS dostępna wkrótce